Informácia podľa zákona o ochrane osobných údajov o spoločnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Prevádzkovateľ je spoločnosť Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO 35 851 023, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3085/B (ďalej "Spoločnosť") a sprostredkovateľmi sú:

  • Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B,
  • GeneralCologne Re, Rückversicherungs-AG, Renngasse 6-8, 1010 Wien, Austria,
  • VIG RE zajišťovna, a. s., Klimentská 1216/46, 11002 Praha 1, Česká republika 

Účelom spracovania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou v súlade s poistnou zmluvou a ustanoveniami zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje je klient Spoločnosti povinný poskytnúť, ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje klient Spoločnosti poskytuje dobrovoľne.

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:

  • zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finacovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
Ak klient odmietne poskytnúť Spoločnosti osobné údaje požadované na základe osobitných predpisov, Spoločnosť odmietne vykonať obchod.

Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám.

Osobné údaje klienta nie sú poskytované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon alebo je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Spoločnosťou a klientom.

Osobné údaje klienta nie sú zverejňované.

Krajinou cezhraničného toku osobných údajov je Rakúska republika a Česká republika.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Spoločnosti vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmlúv medzi Spoločnosťou a sprostredkovateľmi.

Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Spoločnosti, môže klient žiadať písomnou formou od Spoločnosti na adrese:

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna  Insurance Group
Tomášikova 48
832 68 Bratislava