Prístupom na stránky Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste čítali a porozumeli nasledovným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Nepoužívajte stránky, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami použitia.

Prevádzkovateľom internetových stránok www.pslsp.sk je spoločnosť Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3085/B (ďalej len Prevádzkovateľ).

Podmienky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ, ktorý vám dáva oprávnenie bezplatne využívať stránky pre vašu osobnú potrebu. Použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) na iný účel ako vašu osobnú potrebu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.

Obsah stránok má výlučne informatívny charakter. Prevádzkovateľovi tým nevzniká povinnosť poskytnutia služby alebo produktov. Informácie nachádzajúce sa na stránkach Prevádzkovateľa nemôžu byť interpretované ako ponuka alebo ako investičné, právne, daňové alebo iné poradenstvo.

Obsah stránok je chránený autorským právom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je povolené: zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu stránok, kopírovanie, modifikovanie, zobrazovanie, distribúcia, vysielanie, publikovanie, predávanie a licencovanie obsahu a kreatívneho riešenia stránky. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

Zakazuje sa na tieto stránky zasielať alebo z týchto stránok odosielať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, neslušné materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať prostredníctvom stránok www.pslsp.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Za ich správnosť a aktualizáciu ale Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Údaje a informácie uvedené na týchto stránkach nemôžu byť interpretované ako návrh poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a klientom sú potom záväzné tie podmienky (najmä Všeobecné poistné podmienky a zmluvné ustanovenia), ktoré boli platné v čase vzniku zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá

za škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vznikli na základe prístupu, používania, nemožnosti prístupu alebo použitia alebo na základe výsledkov používania týchto stránok a ich obsahu ako aj internetových stránok patriacich tretím subjektom, na ktoré tieto stránky odkazujú,
za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom na týchto stránkach, prípadne iných internetových stránkach, na ktoré tieto stránky odkazujú.
Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať stránky www.pslsp.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu prístup do niektorých častí stránok www.pslsp.sk a ich používanie alebo používanie niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom týchto stránok môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií prostredníctvom stránok www.pslsp.sk Používateľ súhlasí s ich použitím pre účely informovania o produktoch a službách Prevádzkovateľa a pre účely ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Poskytnutie akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom týchto stránok Prevádzkovateľovi sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi na použitie týchto informácií za účelom výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, minimálne však na dobu, počas ktorej by bol Používateľ oprávnený podľa všeobecne záväzných predpisov takýto súhlas udeľovať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje jednostranné právo zmeny týchto podmienok použitia.

Podmienky použitia stránok www.pslsp.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 6. 12. 2010.