Toto poistenie bolo špeciálne vytvorené k úverom Slovenskej sporiteľne, ktoré ponúkame v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a. s. a KOOPERATIVA poisťovňou, a. s. Vienna Insurance Group. Poskytuje ideálne riešenie v prípade, ak žiadate o úver, obávate sa však, či ho budete vždy schopní splácať.

Poistné krytie:

 • v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania vám poistné plnenie nahradí mesačné splátky úveru až na obdobie 12 mesiacov
 • v prípade plnej a trvalej invalidity alebo smrti bude poistné plnenie vo výške nesplatenej časti úveru vyplatené priamo na účet banky

Výhody

 • jednoduché uzatvorenie – priamo pri podpise úverovej zmluvy
 • jednoduché platenie poistného – spolu so splátkou úveru, výška poplatku za poistenie sa stanovuje sadzbou poistného v zmysle Sadzobníka poplatkov v závislosti od druhu úveru a súboru poistenia
 • do určitej výšky úveru klient podpisuje iba vyhlásenie o zdravotnom stave, bez potreby zdravotnej prehliadky
Súbor A (základný) - len k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou
 
Poistné krytie:
 • smrť z akýchkoľvek príčin
 • plná a trvalá invalidita
Súbor B (rozšírený) - k spotrebným úverom aj k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou
 
Poistné krytie:
 • smrť z akýchkoľvek príčin
 • plná a trvalá invalidita
 • dlhodobá pracovná neschopnosť
Súbor C (komplexný) - k spotrebným úverom aj k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou
 
Poistné krytie:
 • smrť z akýchkoľvek príčin
 • plná a trvalá invalidita
 • dlhodobá pracovná neschopnosť
 • strata zamestnania

Súbor Senior - len k spotrebným úverom pre seniorov

Poistné krytie:

 • smrť z akýchkoľvek príčin: Ak smrť Poisteného nastane do 12 mesiacov od Začiatku poistenia, poistnou udalosťou je iba smrť následkom Úrazu.

Dokumenty pre Poistenie k Úveru.