Sadzobník poplatkov a náhrad Poistiteľa pre Investičné životné poistenie (IŽP) a Úverové investičné životné poistenie (UIŽP) (ďalej len "Sadzobník" )

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3085/B (ďalej len „Poistiteľ“) vydáva tento Sadzobník v nižšie uvedenom znení, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho Zverejnenia. Poistiteľ je oprávnený Sadzobník kedykoľvek meniť z dôvodu zmien v obchodnej politike Poistiteľa alebo zmien právnych predpisov alebo na základe vývoja na peňažnom alebo poistnom trhu. Zmena Sadzobníka je účinná dňom Zverejnenia zmenenej časti Sadzobníka alebo jeho úplného znenia. Poistník je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa účinnosti zmeny Sadzobníka písomne odstúpiť od Poistnej zmluvy. Ak Poistník od Poistnej zmluvy neodstúpi v uvedenej lehote, platí, že s príslušnou zmenou Sadzobníka súhlasí. Odstúpením od Poistnej zmluvy sa Poistná zmluva nezrušuje od počiatku.

Poplatky súvisiace s uzatvorením Poistnej zmluvy a správou IŽP a UIŽP sú:

Poplatok za nákup Podielových jednotiek je:

 • účtovaný Poistníkovi ako súčasť Poistného dohodnutého v Poistnej zmluve, splatný pri nákupe Podielových jednotiek,
 • vo výške 1 % z aktuálnej ceny Podielovej jednotky, a to vo forme prirážky k tejto aktuálnej cene.

Paušálny poplatok:

 • zahŕňa náklady spojené s uzatvorením, správou a zrušením Poistnej zmluvy
 • je účtovaný Poistníkovi v prípade predčasného zániku Poistnej zmluvy z dôvodu:
  • nezaplatenia prvého alebo jednorazového Poistného v zákonom stanovenej lehote,
  • výpovede Poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia zo strany Poistníka,
  • odstúpenia Poistiteľa od Poistnej zmluvy v zmysle Poistných podmienok Poistiteľa pre Investičné životné poistenie (ďalej len „PP – IŽP“) a Poistných podmienok pre Úverové Investičné životné poistenie (ďalej len „PP – UIŽP“).
 • jeho výška je určená nasledovne:
 • 16,50 EUR, ak Garantovaná poistná suma pre prípad smrti je menej ako 3 500,00 EUR
 • 24,75 EUR, ak Garantovaná poistná suma pre prípad smrti je viac ako 3 500,00 EUR vrátane a menej ako 17 500,00 EUR
 • 33,00 EUR, ak Garantovaná poistná suma pre prípad smrti je viac 17 500,00 EUR vrátane.
 • je splatný okamihom predčasného zániku Poistnej zmluvy, pričom Poistiteľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na úhradu tohto poplatku voči existujúcej pohľadávke Poistníka voči Poistiteľovi na vrátenie Poistného v zmysle PP – IŽP a PP - UIŽP. V prípade, že toto započítanie pohľadávok nie je možné, je tento poplatok splatný v lehote určenej Poistiteľom vo výzve na jeho zaplatenie.

Poplatok za vykonanie mimoriadneho výberu je:

 • účtovaný Poistníkovi a splatný pri akceptácii žiadosti o mimoriadny výber, pričom Poistiteľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na úhradu tohto poplatku voči existujúcej pohľadávke Poistníka voči Poistiteľovi na vyplatenie požadovanej sumy mimoriadneho výberu,
 • vo výške 6,60 EUR.

Pozn. Mimoriadny výber možný iba pri IŽP

Poplatok za predčasné ukončenie IŽP a UIŽP po dvoch mesiacoch od uzavretia Poistnej zmluvy. Vzťahuje sa na IŽP a UIŽP uzatvorené do 1. 8. 2010:

 • účtovaný v prípadoch uvedených v PP – IŽP a PP – UIŽP a splatný okamihom výplaty Odkupnej hodnoty
 • vo výške:
  • 2 % z Kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy pre IŽP za jednorazové Poistné,
  • 5 % z Kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy pre IŽP a UIŽP za bežné Poistné.

Poistné zmluvy IŽP, uzatvorené po 1. 8. 2010 sa riadia príslušnými PP – IŽP, platnými v deň uzatvorenia Poistnej zmluvy. Pri predčasnom zániku IŽP po dvoch mesiacoch od uzatvorenia Poistnej zmluvy sa vyplatí Odkupná hodnota, uvedená v týchto PP – IŽP.

Poistiteľ vydáva Sadzobník jeho Zverejnením dňa: 1. 8. 2010

Sadzobník poplatkov a náhrad Poistiteľa pre Indexovo viazané životné poistenie (ďalej len "Sadzobník IVŽP" )

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3085/B (ďalej len „Poistiteľ“) vydáva tento Sadzobník v nižšie uvedenom znení, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho Zverejnenia. Poistiteľ je oprávnený Sadzobník IVŽP kedykoľvek meniť z dôvodu zmien v obchodnej politike Poistiteľa alebo zmien právnych predpisov alebo na základe vývoja na peňažnom alebo poistnom trhu. Zmena Sadzobníka IVŽP je účinná dňom Zverejnenia zmenenej časti Sadzobníka IVŽP alebo jeho úplného znenia. Poistník je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa účinnosti zmeny Sadzobníka IVŽP písomne odstúpiť od Poistnej zmluvy. Ak Poistník od Poistnej zmluvy neodstúpi v uvedenej lehote, platí, že s príslušnou zmenou Sadzobníka súhlasí. Odstúpením od Poistnej zmluvy sa Poistná zmluva nezrušuje od počiatku.

Paušálny poplatok:

 • vo výške 33,00 EUR, ktorý zahŕňa náklady spojené s uzatvorením, správou a zrušením Poistnej zmluvy
 • účtuje sa v prípade predčasného zániku Poistnej zmluvy z dôvodu:
  • nezaplatenia jednorazového Poistného v zákonom stanovenej lehote,
  • výpovede Poistnej zmluvy alebo žiadosti o zrušenie Poistnej zmluvy zo strany Poistníka, ak deň doručenia žiadosti o zrušenie Poistnej zmluvy alebo deň uplynutia výpovednej lehoty predchádza dňu Začiatku poistenia v zmysle PP - IVŽP.
 • je splatný okamihom zániku Poistnej zmluvy, pričom Poistiteľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na úhradu tohto poplatku voči existujúcej pohľadávke Poistníka voči Poistiteľovi na vrátenie Poistného v zmysle PP - IVŽP.

Poistiteľ vydáva Sadzobník jeho Zverejnením dňa: 1. 8. 2010

Indexovo viazané životné poistenie, uzatvorené od 1. 6. 2010, sa riadi Poistnými podmienkami pre Indexovo viazané životné poistenie, platnými od 1. 6. 2010. V prípade zániku do dátumu Začiatku poistenia je zaplatené Poistné znížené o náklady za uzatvorenie a správu poistenia.

Správcovský polatok za alokovanie poistného v investičných fondoch investičných produktov nie je klientovi účtovaný osobitne. V prípade zmeny tohto pravidla dôjde k zmene sadzobníka poplatkov.