Vienna Insurance Group (VIG) je dobre zastúpená vo všetkých oblastiach podnikania, a tak ponúka komplexné portfólio zákaznícky orientovaných produktov a služieb s viac ako 50 skupinovými spoločnosťami a viac ako 24.000 zamestnancami v 25 krajinách. VIG vyprodukovala v roku 2016 predpísané poistné v hodnote približne 9 miliárd eur a ďalej posilňuje svoju pozíciu lídra na trhu v Rakúsku a v strednej a východnej Európe (CEE), kde VIG pôsobí už viac ako 25 rokov.

Expanzia do strednej a východnej Európy

Korene VIG siahajú v Rakúsku už viac ako 190 rokov. Počas tejto doby sa Spoločnosť rozvinula z lokálneho poisťovateľa z roku 1824 na vedúcu medzinárodnú poisťovaciu skupinu. V roku 1990 sa tak stala prvou západoeurópskou poisťovacou skupinou, ktorej vizionári Wiener Städtische rozpoznali potenciál v strednej a východnej Európe a využili šancu na vstup na trh bývalého Československa. V nasledujúcich rokoch expanzia pokračovala. Z Estónska do Albánska a Nemecka do Gruzínska, čím bola celá oblasť pomaly pokrytá. Vstupom na trh v Moldavskej republike v roku 2014 zaplnila zostávajúcu medzeru v pokrytí regiónu CEE.

Číslo jedna na jej kľúčových trhoch

VIG sa v minulých rokoch prepracovala na vrchol poistného trhu v mnohých krajinách. Použitie cielenej stratégie rastu a dlhodobá perspektíva vytvorila stabilnú základňu, ktorá viedla k dvojciferným trhových podielov na mnohých trhoch.

Strategické rozhodnutie expandovať do regiónov CEE sa ukázalo byť veľmi úspešným. V roku 2016 zhruba polovica predpísaného poistného z 9 miliárd eur bola vygenerovaná v regióne strednej a východnej Európy (ďalej aj ako „SVE“). VIG naďalej verí v potenciál pokračovania hospodárskeho rastu v regióne, čo so sebou prináša rastúci dopyt po poistných produktov.

Dôležitosť regiónu SVE ako rastového trhu VIG potvrdzuje aj rozhodnutie umiestniť jej zaisťovňu VIG RE (založená v roku 2008) do Českej republiky.

Spoločné zameranie na jadro podnikateľskej činnosti

Aktivity VIG sa jasne zameriavajú na jadro jej biznisu, poistný biznis. Postupuje ako progresívny a vysoko si vedomý rizika poisťovateľ. Spoľahlivosť, dôveryhodnosť a solidarita sú kvality, z ktorých ťaží Skupina nielen pri svojich vzťahoch so zákazníkmi, ale tiež s obchodnými partnermi, zamestnancami a akcionármi.

Účinky tohto fundamentálneho prístupu sa ukazujú ako správne v jej stratégii udržateľného rozvoja, ako aj jej úverovej schopnosti. Vývoj VIG je potvrdený aj medzinárodnou ratingovou agentúrou Standard & Poor’s, ktorá udelila Skupine rating A+ so stabilným výhľadom na najbližšie roky. VIG má tak naďalej najlepší ATX rating zo všetkých spoločností, ktoré sú obchodované na Viedenskej burze. 

Blízkosť k zákazníkom ako eso v rukáve VIG na 25 trhoch

Vernosť zákazníkov a blízkosť k zákazníkom sú hlavnými faktormi úspechu VIG. Miestni zamestnanci VIG najlepšie poznajú potreby svojich zákazníkov, čo je dôvod, prečo VIG prejavuje dôveru v týchto zamestnancov a miestneho podnikania.

Za účelom vytvorenia stability a dôvery, Skupina používa stratégiu viacerých značiek, ktorá zachováva zavedené značky a spája ich pod záštitou Vienna Insurance Group. To tiež umožňuje použitie širokej škály distribučných kanálov. Strategická orientácia spoločnosti je zakončená konzervatívnou investičnou a zaisťovacou zmluvou.

VIG a Erste Group: silný tím

Erste Group má silné väzby k Rakúsku a jednou z vedúcich bankových skupín v strednej a východnej Európe. VIG a Erste Group uzavreli strategické partnerstvo v roku 2008, ktoré za a posledných osem rokov posilnili a z ktorého profitujú obaja v regióne. Pobočky Erste Group distribuujú poistné produkty VIG, pri čom spoločnosti Skupiny VIG ponúkajú bankové produkty Erste Group.

Stabilná dividendová politika Skupiny

VIG je na Viedenskej burze kótovaná od októbra 1994 a jednou z top spoločností segment “Primárny trh”. Spoločnosť má atraktívnu dividendovú politiku, ktorá akcionárom ponúka dividendu minimálne vo výške 30 % skupinového zisku (po zdanení a bez minoritných akcionárov).

Jej kótovanie na Pražskej burze vo februári 2008 tiež podčiarkuje veľkú dôležitosť ekonomiky strednej a východnej Európy voči VIG. Tak ako vo Viedni, aj v Prahe je VIG jednou z top spoločností na burze.

Okolo 70% akcií VIG má vo vlastníctve jej hlavný akcionár Wiener Städtische Versicherungsverein. Zvyšné akcie sú voľne obchodovateľné.

Hľadanie spoločne tých najlepších

VIG nechce byť číslo 1 len na poli poistných produktov, ale tiež chce byť zamestnávateľom prvej voľby a získať najtalentovanejších a najmúdrejších zamestnancov. Identifikácia a rozvoj individuálnych zručností sú kľúčovou prioritou moderného manažmentu ľudských zdrojov Spoločnosti. Rôznorodosť je vnímaná ako príležitosť a je súčasťou dennodenného života vo VIG. Skupina považuje za dôležité taktiež vytvorenie prostredia, ktoré podporuje rozvoj jej zamestnancov. Uvedomuje si, že jej úspech je založený na zápale jej 23 000 zamestnancov.

Viac informácií o Vienna Insurance Group nájdete na www.vig.com, alebo vo výročnej správe Skupiny.