INDEX-Fix

Indexovo viazané poistenie predstavuje spojenie poistenia s dlhopisom, pričom hodnota výplaty pri splatnosti dlhopisu (dožití sa konca poistnej doby) je naviazaná na hodnotu podkladových aktív (indexov) ocenené v rozhodné dni.

Tento produkt okrem garantovaného zhodnotenia vložených prostriedkov ku dňu konca poistenia (splatnosti dlhopisu) ponúka aj možnosť dodatočného výnosu závislého od vývoja nasledovných indexov: Dow Jones Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco.

sHigh-Fix fondy

Tieto fondy ponúkajú zaujímavú alternatívu k akciovým a dlhopisovým fondom a popri tom kladú dôraz na zaistenie už dosiahnutých výnosov vo fonde.

Zloženie jednotlivých fondov sa mení v závislosti od výšky investičného rizika, ktoré sa znižuje s blížiacou sa splatnosťou fondu. Finančné prostriedky sa zo začiatku investujú do nástrojov kapitálového trhu, ktoré ponúkajú možnosti vyšších výnosov (akcie, alternatívne investície) a postupne sa premiestňujú do menej rizikových nástrojov (dlhopisy, štátne pokladničné poukážky).