Zodpovedné podnikanie (ZP) znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie.

Zodpovedné podnikanie je teda široký pojem, ktorý je nevyhnutne spojený s každodenným fungovaním firmy a jej správaním sa smerom dovnútra i navonok a odráža sa i vo vývoji nových produktov a služieb.

Myšlienka zodpovednosti firmy voči spoločnosti sa odráža aj v zaužívanej skratke zodpovedného podnikania - CSR (Corporate Social Responsibility).  Firemná filantropia je jeho integrálnou súčasťou, ale pod zodpovedné podnikanie patria aj rôzne ďalšie programy v ekonomickej oblasti (napr. ponuka produktov a služieb pre znevýhodnených) a sociálnej oblasti (napr. starostlivosť o work-life balance zamestnancov), ako aj v oblasti ochrany životného prostredia (napr. znižovanie spotreby energií a CO2, produkcia eko-výrobkov).

Zdroj: www.zodpovednepodnikanie.sk, Nadácia Pontis