AKTUÁLNA CENA PODIELOVEJ JEDNOTKY
Je rovná aktuálnej cene podielu Fondu HF uvedeného v Poistnej zmluve.

AKTUÁR
Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo.

ALOKÁCIA INVESTIČNEJ ČASTI POISTNÉHO
Je nákup príslušného počtu Podielových jednotiek Poistníkom za Investičnú časť poistného pri použití nákupnej ceny Podielovej jednotky, ktorá je platná v deň alokácie.

AUTOMATICKÁ OCHRANA PRED INFLÁCIOU
Nazýva sa tiež protiinflačné indexovanie. Princíp jej poskytovania je zahrnutý vo všeobecných poistných podmienkach. Ak je v poistnej zmluve táto klauzula uvedená, znamená to, že poistná čiastka a poistné je navyšované (ročne) na základe inflačného indexu.

DAŇ Z VÝNOSOV
Poistné plnenie je zdanené podľa platnej legislatívy v čase výplaty poistného plnenia. Daň bude vypočítaná z rozdielu medzi vyplateným poistným a sumou zaplateného poistného pri dožití a zaplatí sa zrážkovo pri výplate poistného plnenia. Pri poistných udalostiach iných ako dožitie je výplata poistného plnenia oslobodená od dane z výnosov.

DÁTUM SPLATNOSTI
Dátum povinnosti zaplatiť poistné.

DEALOKÁCIA INVESTIČNEJ ČASTI POISTNÉHO
Je predaj od Poistníka príslušného počtu Podielových jednotiek v prospech Poistiteľa pri použití predajnej ceny Podielovej jednotky, ktorá je platná v deň dealokácie.

DOHODA O VINKULÁCII
Dohoda o dobrovoľnom viazaní vyplatenia Poistnej sumy v prípade dožitia sa konca Poistnej doby Poisteným, vyplatenia Odkupnej hodnoty, ako aj iných peňažných plnení definovaných v tejto dohode v prospech Banky, uzatvorená medzi Poistiteľom a Poistníkom. Momentom nadobudnutia platnosti a účinnosti Dohody o vinkulácii môže Poistník Disponovať Poistnou zmluvou len po písomnom súhlase Banky.

FOND HF
Je Poistníkom zvolený investičný fond, hodnote podielov ktorého sa rovná hodnota Podielových jednotiek, pričom Poistník si ho zvolí v Poistnej zmluve.

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Je životné poistenie spojené s investovaním, pri ktorom riziko a náklady spojené s investovaním znáša Poistník.

INVESTIČNÁ ČASŤ POISTNÉHO
Je časť Poistného, ktorá sa alokuje do Podielových jednotiek po odpočítaní Rizikového poistného a nákladov spojených s uzatvorením a správou investičného životného poistenia.

KAPITÁLOVÁ HODNOTA POISTNEJ ZMLUVY
Aktuálny počet alokovaných Podielových jednotiek Poistnej zmluvy vynásobený aktuálnou cenou Podielovej jednotky.

KONIEC POISTENIA
Od okamihu skončenia platnosti poistnej zmluvy.

KRYTIE
Určité škodové udalosti sú pokryté poistnou ochranou v rámci poistnej zmluvy.

MIMORIADNE POISTNÉ
Poistné zaplatené Poistníkom nad rámec Poistného uvedeného v Poistnej zmluve za predpokladu, že bolo uhradené na základe Žiadosti o Mimoriadne poistné akceptovanej zo strany Poistiteľa. Mimoriadne poistné má charakter jednorazového Poistného, jeho uhradením však nedochádza k uzatvoreniu novej Poistnej zmluvy.

NÁKUPNÁ CENA PODIELOVEJ JEDNOTKY
Je cena ,za ktorú ju Poistník nadobúda a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu alokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

NÁVRH NA UZAVRETIE ŽIVOTNÉHO POISTENIA
Je jednostranné vyjadrenie vôle poistníka, pripravené pre akceptáciu poistiteľom ako základ pre vznik poistnej zmluvy. Súhlas s údajmi uvedenými v návrhu životného poistenia vyjadruje druhá strana (ako budúci poistník) svojím podpisom. Návrh na uzavretie životného poistenia môže poistiteľ odmietnuť.

OCHRANA ÚDAJOV
Ochrana údajov pri spracovaní údajov. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sú osobné údaje chránené pred zneužitím pri spracovaní, prenose, používaní, atď (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, vek, atď.).

ODKUPNÁ HODNOTA
Suma vyplatená poistenému väčšinou v prípade predčasného zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka. Výška odkupnej hodnoty je závislá od doby uzavretia poistenia a od celkovej výšky dovtedy zaplateného poistného. Počas celého trvania poistenia je nižšia ako úhrnná výška dovtedy zaplateného poistného. Spolu s odkupnou hodnotou sú poistenému vyplatené aj dovtedy pripísané podiely na prebytku poistného.

OPP
Osobitné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy. Vzťahujú sa len na jeden konkrétny typ poistenia alebo pripoistenia.

OPRÁVNENÁ OSOBA
Je to osoba určená na prijatie poistného plnenia.

OPRÁVNENÁ OSOBA V PRVOM RADE
V prípade vinkulácie poistnej zmluvy v prospech banky je banka oprávnená na prijatie Poistného plnenia  pri vzniku Poistnej udalosti až do výšky aktuálnej Pohľadávky  Banky ku dňu výplaty Poistného plnenia.

OPRÁVNENÁ OSOBA V DRUHOM RADE
Osoba, určená a identifikovaná Poistníkom, spĺňajúca podmienku plnoletosti, ako osoba oprávnená na prijatie Poistného plnenia, zostávajúceho po výplate Poistného plnenia Oprávnenej osobe v prvom rade.

OZ
Občiansky zákonník

PODIEL NA PREBYTKU POISTNÉHO
Pri väčšine poistení ide spravidla o dlhodobé poistné zmluvy. Výpočet splátok je založený na opatrnosti. Pri ich výpočte sa prihliada predovšetkým na vývoj úrokovej miery a na tabuľky úmrtnosti. Keďže výnosy dosiahnuteľné v budúcich rokoch nemožno presne určiť, predbežné výpočty výšky podielov na prebytku poistného sa robia na základe odhadov, ktoré sú založené na práve existujúcich podmienkach na finančných trhoch.

PODIELOVÁ JEDNOTKA
Je pohľadávka Poistníka voči Poistiteľovi, ktorej výška sa rovná hodnote podielu Fondu HF určeného v Poistnej zmluve a závisí od výkonnosti Fondu HF, pričom táto môže stúpať alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Podielová jednotka nemá charakter cenného papiera a nezakladá Poistníkovi práva investora ani podielnika v zmysle platných právnych predpisov, upravujúcich kolektívne investovanie.

POHĽADÁVKA

a)    pohľadávka, ktorá vznikla z Úverovej zmluvy, uzatvorenej medzi Bankou a Úverovým dlžníkom v znení jej neskorších zmien, na základe ktorej Banka poskytla Úverovému dlžníkovi úver, a ktorú tvorí istina podľa Úverovej zmluvy,  úroky, úroky z omeškania a všetky  poplatky a náklady spojené s Úverovou zmluvou, alebo

b)    pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku odstúpenia od Úverovej zmluvy alebo v dôsledku jej výpovede, alebo

c)    pohľadávka na uhradenie nákladov podľa Úverovej zmluvy, zmlúv obsiahnutých v tejto listine alebo

d)    pohľadávka a jej príslušenstvo, ktoré vznikne v dôsledku zániku Úverovej zmluvy iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, alebo

e)    pohľadávka a jej príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku plnenia Banky Klientovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo

f)   pohľadávka, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania účelu Úveru alebo

g)  pohľadávka (pohľadávky) a jej príslušenstvo, ktoré vzniknú na základe zmeny právneho vzťahu založeného Úverovou zmluvou (t.j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.) alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere novým záväzkom.

POISTENIE ÚVERU
Je to označenie pre rôzne typy poistenia, ktoré majú chrániť splácanie úveru pred rôznymi rizikami.

POISTENIE V REDUKOVANOM STAVE
Je stav poistky, pri ktorom sa poistné neplatí - poistná čiastka je znížená (redukovaná).

POISTENÝ
Je to osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

POISTITEĽ
Poisťovňa, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu.

POISTKA
Potvrdenie o poistení

POISTNÁ SUMA
Dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.

POISTNÁ DOBA
Doba trvania, na ktorú je poistenie dohodnuté. Je uvedená na poistnej zmluve.

POISTNÁ UDALOSŤ
Náhodná udalosť nezávislá od vôle poisteného, pri vzniku ktorej je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

POISTNÉ OBDOBIE
Časové obdobie, uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné.

POISTNÉ PLNENIE
Suma vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti - maximálne do výšky poistnej čiastky zvýšenej o prípadné podiely na prebytku poistného.

POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE ÚMRTIA PRI ZMIEŠANOM ŽIVOTNOM POISTENÍ
Pri zmiešanom životnom poistení bude vyplatená v prípade smrti poisteného pred uplynutím poistnej doby dohodnutá poistná čiastka spolu so všetkými dovtedy pripísanými podielmi na prebytku poistného.

POISTNÍK
Fyzická alebo právnická osoba , ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom. Je to osoba, ktorej vyplývajú práva a povinnosti určené v poistnej zmluve.

POISTNÝ NÁVRH
Návrh na uzavretie zmluvy o životnom poistení, ktorý predkladá poistník poistiteľovi.

PORUŠENE POVINNOSTI POISTNÍKA PRAVDIVO ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY POISTITEĽA
Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zmluvy známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre zhodnotenie výšky rizika a ak mala zamlčaná okolnosť vplyv na výšku poistného alebo vznik poistnej udalosti, má poistiteľ právo od zmluvy odstúpiť, odmietnuť poistné plnenie alebo znížiť poistné plnenie.

PREDAJNÁ CENA PODIELOVEJ JEDNOTKY
Je cena, za ktorú je Podielová jednotka spätne vyplatená Poistníkovi a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu dealokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

PREDBEŽNÉ KRYTIE
Je nástrojom na pokrytie obdobia medzi vytvorením návrhu na uzavretie životného poistenia a vydaním poistky. Predbežné krytie končí začiatkom poistenia.

RIZIKOVÉ POISTNÉ
Je časť Poistného platená za riziko smrti, ktorá zodpovedá aktuálnemu veku Poisteného, jeho pohlaviu a výške Rizikovej sumy.

RIZIKOVÁ SUMA
Je rozdiel medzi aktuálnou výškou Poistnej sumy pre prípad smrti a Kapitálovou hodnotou poistnej zmluvy.

SAMOVRAŽDA
Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť poisťovni v prípade úmrtia, musia oprávnené osoby predložiť aj v prípade samovraždy. Poisťovňa má právo odmietnuť poistné plnenie do 5 rokov od začiatku poistenia, respektíve vyplatiť len odkupnú hodnotu.

SAP
Slovenská asociácia poisťovní

SÚHLAS S INKASOM
Príkazom na inkaso z účtu splnomocní majiteľ účtu svoju banku na pravidelné sťahovanie rôzne vysokých platieb z tohto účtu v prospech určeného príjemcu platieb. Je to jeden z výhodných spôsobov ako bezhotovostne platiť poistné.

TECHNICKÁ ÚROKOVÁ MIERA
Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv, garantovaný poistiteľom. Ak výnos z investovaných rezerv je nižší ako technická úroková miera, tak je poistiteľ povinný z vlastných prostriedkov doplniť výnosy na výšku technickej úrokovej miery.

TRVALÝ PRÍKAZ
Príkaz majiteľa bankového účtu pre jeho banku, aby vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových intervaloch tomu istému príjemcovi.

NBS
Národná banka Slovenska 

URČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Keď sa uzavrie životné alebo úrazové poistenie v prospech tretej osoby, poistník určí, kto má dostať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti:
a) odvolateľne: poistník môže kedykoľvek určiť novú oprávnenú osobu
b) neodvolateľne: poistník môže zmeniť oprávnenú osobu len s jej súhlasom

ÚVEROVÉ INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE (UIŽP)
Je životné poistenie spojené s investovaním, pri ktorom riziko a náklady spojené s investovaním znáša Poistník a ktoré zároveň slúži na zabezpečenie splatenia Pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy.

ÚVEROVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Je to životné poistenie len pre prípad smrti.

VPP
Všeobecné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy.

ZAČIATOK POISTENIA
Deň vzniku zmluvného vzťahu medzi poistiteľom a poistníkom. Je to zvyčajne prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení poistky poistníkovi.

ŽIVOTNÉ POISTENIE
Poistenie, pri ktorom poistník, prípadne oprávnené osoby, v prípade vzniku poistnej udalosti - úmrtia alebo dožitia poistenej osoby - dostane/dostanú za zaplatené splátky poistného vyplatenú vopred zmluvne dohodnutú sumu, zvyčajne aj s podielom na prebytku poistného.

ZĽAVA POISTNÉHO V ZÁVISLOSTI OD POISTNÉHO OBDOBIA
Poistiteľ môže poskytnúť zľavu z poistného podľa poistného obdobia. Pri platbe poistného inak ako mesačne môže byť táto zľava poskytnutá.

ZĽAVA POISTNÉHO V ZÁVISLOSTI OD POISTNEJ SUMY
Poistiteľ môže poskytnúť pri určitých produktoch zľavu z poistného.

ZMIEŠANÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Zmiešané životné poistenie je životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistiteľ môže vyplácať podiely na prebytkoch z investícií rezerv.